Vystavovatelé

Iniciativa spolků vojenské historie ČR

Iniciativa vznikla z podnětu předních osobností českého reenactmentu a rekonstrukcí vojenské historie, jakožto instituce hájící zájmy reenactorů a dalších dotčených osob v rámci implementace novely evropské Směrnice 91/477/EHS do právního řádu České republiky.

http://historienezabije.cz/
 

  

Škola šermu DigladioR

Škola šermu Digladior si vzala za svůj úkol přispět k obnově starého šermířského umění vycházejícího z německých mistrů a pomoci zachovat i jeho scénickou podobu. Do celkového pohledu na věc škola přispívá výchovou nových šermířů, rekonstrukčními pracemi starých učených knih, organizací turnajů s federy a v neposlední řadě tvorbou výukové systematiky. Cílem je vychovávat nové šermíře v celé republice a s jejich pomocí získat dostatečnou fundovanou členskou základnu pro rekonstrukční práce i pro praktické aplikování technik v rámci série turnajů. Rádi bychom vybudovali fungující spolupracující společnost, kde se na poli objevů v šermu může realizovat každý.

 

 http://www.digladior.cz

 

Projekt Rattenschwanz 1476

 

Cílem projektu je vybudovat na základě dostupných informací věrohodným způsobem jednotku švýcarské pěchoty z období let 1474 až 1499. Ačkoliv je vojenská složka dominantní, členové projektu se zabývají rovněž civilním životem dané doby, včetně řemesel. Jde nám také o pochopení tehdejší morálky, filosofie a etiky, tedy duchovního rozměru fascinujícího období pozní gotiky a začátku evropské renesance.

 

http://rattenschwanz.cz/

   

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

 

Projekt středověkého dvora hradecké královny Alžběty Richenzy je postavený na myšlence pokusit se znovu oživit výstavní dvůr této panovnice, která byla podvakráte českou a polskou královnou, aby se jako vdova usadila ve východních Čechách a později na Moravě.  Dvorem jsou myšleni lidé kteří ho tvoří, tedy šlechtici, duchovní, měšťané a služebníci, včetně hostů. Znovuvytvořením dobové hierarchie se pokoušíme rekonstruovat mentalitu středověkých lidí všech společenských vrstev. Zajímá nás problematika všedního života i politika. Zabýváme se příčinami významných politických událostí, jejich důsledky a dopadem na jednotlivé společenské vrstvy. Upřednostňujeme rekonstrukci mentalit před věrnými rekonstrukcemi reálií.

 

http://www.hradeckydvur.net

 

   

Ogary Pogoni

 

Sdružení Ogary Pogoni se zabývá rekonstrukcí a oživováním historie nejen na poli bitevním, ale snaží se též přiblížit táborovému životu na vojenském tažení 1. poloviny 15. století. Naše konkrétní vymezení spadá do let 1422 až 1436 na území Koruny české a Polského království. Zatímco české husitství má mnoho příznivců ve sféře historiografie i rekonstrukce historie, sdružení Ogary Pogoni se ohlíží za méně prozkoumaným fenoménem tohoto období ‒ za polsko-litevskými husity pod vedením toho času českého zemského správce, litevského knížete a husitského hejtmana Zikmunda Korybutoviče.

Mezi naše hlavní činnosti patří secvičné bojových taktik a zbraňové průpravy, ovšem zásadní je pro nás též výroba předmětů hmotné kultury. K ní dochází na základě dobových pramenů a praktické zkušenosti s jejich interpretací tak, aby byly prakticky i esteticky použitelné v rekonstrukcích historických bitev na území České republiky i za jejími hranicemi.

Jsme součástí sdružení Pražský svaz zabývajícím se rekonstrukcí husitského vojenství v rámci rozsahu historického Pražského svazu. Toto sdružení zastřešuje přibližně 100 aktivních členů z území celé České republiky.

 

 http://www.pogon.cz/

 

 

   

SKSKBP JUNIOR
Historický akční šerm pro děti a mládež

Historický akční šerm pro děti a mládež je kroužek zaměřující se na přípravu dětí pro různá odvětví historického šermu, hlavně pak pro HMB SOFT. Náplní kroužku jsou základy akrobacie, úpolové hry, základy šermířských technik a bojového šermu. Disciplína SOFT je určena juniorům od 9 do 17 let. Jedná se o sportovní disciplínu, která probíhá s mezinárodně standardizovanou výbavou (měkčené ochranné komplety a měkčené zbraně) a podléhá přísným pravidlům, což zaručuje maximální bezpečnost.
Kroužek probíhá pod záštitou klubu SKSKB Praha a DDM Praha 2, Slezká 21, hlavními vedoucími jsou Pavla Markupová a Dan Dufek.